تماس تلفنی پیام در تلگرام

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تأییدی بر رعایت الزامات و مقررات  وزارت کار می باشد .

این گواهینامه جهت شرکت در مناقصات الزام گردیده است. 

مرجع صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

 بدین ترتیب نظربه تمهیدات و قوانین جدید وضع شده ، کارفرمایان بایست در مناقصات خود پیمانکارانی رامدنظر قرار دهند یاانتخاب کنندکه صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی ازطریق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار محرز شده باشد .


 بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهد. 


 دستور العملی که در تاریخ سوم اسفند سال 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی ( زیر شاخه اداره کل بازرسی کار تحت معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) تدوین شده و در تاریخ پنجم خرداد 1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. 


شرکت پیمان مدیران سپنتا نماینده رسمی  Q.C.B ITALIA   در ایران در سال 1397 موفق به اخذ این تاییدیه گردید.دسترسي سريع

برخي از مشتريان ما


اعتبارنامه / مشارکت

telegram

پشتیبانی تلگرام